Thí Mạng, Giữ Tiếng để Lấy miếng – phần 1 & 2

Băng đảng Việt Tân ma chủ trương 5 không:
“Không nghe, không thấy, không nói, không hỏi, không biết” video này thực hiện tại Việt Nam trong chuyến đi tháng 6/2017 của Nguyễn Thanh Tú.

 

 

 

Video | This entry was posted in Linh Tinh. Bookmark the permalink.

One Response to Thí Mạng, Giữ Tiếng để Lấy miếng – phần 1 & 2

  1. Cao Việt Trung says:

    Bọn Mặt trận hay Việt Tân thì trong nước dân Việt Nam rành quá rồi. Mấy chục năm nay.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s