Các bài viết sau TB số 18-update Aug 30, 2016

 

Các links về các ý kiến sau Thông báo số 18 của Nguyễn Thanh Tú

(Cấm VT-HCĐ sử dụng VT)

 

Thạch Đạt Lang nhận định về TB số 18 (VT-Định khủng bố, TB có ích cho xã hội dân sự)-Aug 2016

Ba ý kiến ( Hoàng Ngọc An -Phạm Lễ- Kiêm Ái) sau TB số 18 của Nguyễn Thanh Tú -Aug 2016

This entry was posted in Ý Kiến Nhiều Người, Việt Tân. Bookmark the permalink.

1 Response to Các bài viết sau TB số 18-update Aug 30, 2016

  1. Pingback: VIỆT TÂN VI PHẠM LUẬT PHÁP HOA KỲ NGHIÊM TRỌNG – dautranhchongphandong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.